Главная Весь Агатов О книгах Персоны Народы Крыма Форум Обратная связь

"Кримський дiалог" (додаток до газети "Крымские известия") N 17-18, 31 липня 2004р.

Розклад полiтичних сил напередоднi виборiв

Поки триває сезон лiтнього вiдпочинку, на полiтичному Олiмпi країни завершується передислокацiя полiтичних партiй — учасникiв президентських виборчих перегонiв.

Над нинiшнiм розкладом полiтичних сил в країнi розмiрковує вiдомий полiтолог, начальник Управлiння iнформацiї, аналiзу i протоколу Секретарiату Верховної Ради АРК Олександр Форманчук:
– Полiтична карта кримського регiону дещо вiдрiзняється вiд загальноукраїнської. Вiтчизнянi i росiйськi соцiологiчнi дослiдження показують, що в Криму серед електорату зберiгається тяжiння до комунiстичного минулого. У лiдера українських комунiстiв Петра Симоненка достатньо високi шанси вийти на виборах у другий тур, але, пiдкреслюю, тiльки в Криму. Згiдно з прогнозними оцiнками, понад 30 вiдсоткiв кримських виборцiв готовi голосувати за представника Компартiї України. Думаю, цей показник достатньо об'єктивний, напевно, так воно i буде пiд час виборiв. Але я схиляюсь до думки, що в другий тур у Криму обов'язково вийде i Вiктор Янукович, який випередить П. Симоненка i набере приблизно 40 вiдсоткiв голосiв. У нас достатньо потужнi полiтичнi сили, якi нещодавно об'єдналися в коалiцiю "Крим — за Януковича".

– Як тепер модно говорити — "з використанням адмiнресурсу"!

– Це поняття по-рiзному трактується. Так званий адмiнiстративний ресурс — об'єктивний важiль, що завжди iснував i використовувався дiючою владою, яка висувала i висуватиме на виборах свого представника на важливий державний пост. Природно, що влада пiдтримуватиме свого кандидата. Але робити це необхiдно, не завдаючи шкоди iншим кандидатам.

Однак нинiшня полiтична ситуацiя складається таким чином, що, i у Вiктора Ющенка достатньо прихильникiв на Кримському пiвостровi. За даними соцiологiв, його пiдтримають 15 вiдсоткiв кримського електорату. Вважаю, цей показник може бути i вищим. На мiй погляд, В. Ющенко може пiд час виборiв в Криму розраховувати на стабiльне третє мiсце.

– Незважаючи на те, що в процентному вiдношеннi кримських етнiчних українцiв менше?

– Справа не в тому, що В. Ющенка мали б пiдтримувати лише українцi. Це взагалi не варто розглядати в етнiчнiй площинi. I навiть при високому рейтингу П. Симоненка серед кримських прихильникiв комунiстичної iдеї частина з них (десь вiдсоткiв сiм) готовi голосувати за лiдера "Нашої України".

Електорат В. Ющенка передусiм протестний, тобто налаштований проти дiючої влади. За нього будуть голосувати i кримськi татари, якi пiдтримують полiтику меджлiсу. Марно сподiватись, що геть усi кримськi татари голосуватимуть за пропозицiю меджлiсу.

Решта так званих технологiчних кандидатiв, якi i не розраховують на перемогу, будуть "пiдiгравати" комусь зi трiйки лiдерiв або, навпаки, провокувати у виборцiв антипатiю до них, що суттєво не вплине на результати голосування. Навiть "довгожителi" президентських перегонiв Олександр Мороз або Наталя Вiтренко також наберуть менше голосiв, нiж ранiше — десь до чотирьох вiдсоткiв.

Голоси iншої категорiї протестного електорату, що робить вибiр проти всiх, складатимуть у Криму вiд чотирьох до шести вiдсоткiв.

– Але ж апрiорi не можна точно передбачити, який вiдсоток виборцiв вiзьме участь у президентських виборах.

– Соцiологи i полiтологи вважають, що цей показник цього року буде високим. На мою думку, в цiлому вiн складатиме по країнi 70, а в Криму — 60—65 вiдсоткiв.

– Як i ранiше, найбiльш активними виборцями знову будуть пенсiонери!

– Серед 1,5 млн. кримських виборцiв приходять на вибори, як правило, 600 тисяч пенсiонерiв. 80 — 90 вiдсоткiв з них будуть голосувати i цього року.

– А молодь i надалi залишатиметься аполiтичною!

– Як в Українi, так i в Росiї протягом останнiх 10 — 15 рокiв молодь займала пасивну позицiю у полiтичному процесi, але останнiм часом ця тенденцiя змiнюється i полiтична активнiсть молодi зростає. Є всi пiдстави вважати, що пiд час нинiшнiх президентських виборiв молодь буде значно активнiшою, нiж ранiше.

– Маєте на увазi збiльшення кiлькостi молодiжних партiйних осередкiв!

– Авжеж. Партiї почали доволi активно залучати до своїх лав молодих людей. Зросло зацiкавлення полiтикою серед студентської молодi, вона почала шукати свою нiшу.

– Ви назвали трiйку можливих лiдерiв президентських перегонiв. Який виборчий ресурс вони мають у Криму!

– За всiєї строкатостi кримських електоральних прихильностей найбiльш складнi позицiї у полiтичних сил, якi пiдтримуватимуть В. Януковича. їм необхiдно добитися тiснiшої консолiдацiї мiж собою, налагодити ефективний зв'язок з центральними виборчими штабами, активнiше працювати за мiсцем проживання виборцiв — на рiвнi населених пунктiв. Для них вкрай важливо дiйти до кожної людини. Адже дiючiй владi дуже складно продемонструвати за короткий час до виборiв спроможнiсть виконувати соцiально спрямовану програму свого кандидата. З цiєї точки зору влада на мiсцях повинна спиратися не лише на пропаганду, а й знаходити додатковi резерви для посилення дiй прем'єр-мiнiстра у своїх конкретних регiонах. Особливо важливо придiляти увагу роботi з ветеранами, як це робить Голова Верховної Ради АРК Борис Дейч. Вiн особисто дуже уважно ставиться до вирiшення проблем ветеранiв та iнвалiдiв. На прикладi такого ставлення до своїх обов'язкiв саме i буде зрозумiлою позицiя провладного кандидата у президенти. У цьому напрямi Верховна Рада i Рада мiнiстрiв АРК в останнi мiсяцi повиннi приймати не популiстськi рiшення для передвиборної "купiвлi" виборцiв, натомiсть розвивати позитивнi змiни у внутрiшнiй соцiально-економiчнiй полiтицi українського уряду, продемонструвати спадкоємнiсть дiючої впади у вирiшеннi питань соцiального захисту населення. Це i буде головним ресурсом у командi В. Януковича.

Позицiя iншого лiдера виборчих перегонiв В. Ющенка базується на тому, щоб його прихильники активнiше проявляли своє невдоволення дiючою владою. Цей ресурс приречений програти.
Нинiшнi президентськi вибори унiкальнi для України тим, що визначатимуть її майбутнє. З цiєї точки зору, виграватиме той претендент на посаду президента, який зробить якомога менше помилок у своїх дiях проти опонента. Але сьогоднi складно прогнозувати перемогу будь-кого з претендентiв.
– Будемо вiдвертi — сьогоднi бiльшiсть потенцiйних виборцiв не дуже обiзнана з полiтичними намiрами опозицiї. Як Ви ставитесь до неї, чи потрiбна вона взагалi нашому суспiльству!

– Першу опозицiю, як вiдомо, створив Господь у виглядi пiтьми i свiтла, i це було мудре рiшення. Адже опозицiя потрiбна для успiшного розвитку суспiльства. Просто слiд прийняти закон про неї, щоб опозицiя не виглядала iзгоєм, не переслiдувалася з боку влади i сама поводилась не так вульгарно, як це спостерiгається останнiм часом. Полiтичнi процеси в Українi повиннi регулюватися законодавством, як в бiльшостi розвинутих демократичних країн свiту. А те, що опозицiя iснує, — дуже добре.

Iнтерв'ю взяла Тетяна УСПЕНСЬКА